NÁVRH ZMLUVY 

pre spoluprácu virtuálnej asistentky s klientom 

Na základe našich skúseností a potrieb virtuálnych asistentiek sme  v spolupráci s advokátskou kanceláriou pre vás vytvorili návrh zmluvy

NÁVRH ZMLUVY 

pre spoluprácu virtuálnej asistentky s klientom 

Na základe našich skúseností a potrieb virtuálnych asistentiek sme  v spolupráci s advokátskou kanceláriou pre vás vytvorili návrh zmluvy. 

Návrh zmluvy pre virtuálnu asistentku

Návrh zmluvy
pre virtuálnu asistentku

Čo všetko obsahuje?

 • zadefinovanie zmluvných strán
  identifikačné údaje odberateľa a VA
 • zadefinovanie predmetu zmluvy
  bližšie špecifikovanie služieb, ktoré VA poskytuje , čo je jej náplňou práce ...
 • zadefinovanie práv a povinností
  nielen VA, ale aj odberateľa
 • zadefinovanie času a rozsahu plnenia poskytovaných služieb
 • určenie odmeny a platobných podmienok
 • dohodnutie spôsobu komunikácie či reportovania času
 • určenie podmienok trvania zmluvy a spôsoby jej ukončenia
 • určenie podmienok pre oznamovanie zmien
  v čase a rozsahu poskytovaných služieb, oznámenie plánovanej dovolenky,
 • ďalšie nevyhnutné náležitosti,
  napríklad zákaz konkurencie, zachovanie mlčanlivosti, ochrana osobných údajov, možnosti odstúpenia od zmluvy či zodpovednosť za škodu.

Návrh zmluvy obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti a je možné si ho upraviť pre potreby vašej spolupráce.

BONUS

pri kúpe návrhu zmluvy získate

Mesačné členstvo v Klube pre VA

Klub pre virtuálne asistentky je podporný priestor, kde pre vás raz mesačne pripravujeme odbornú prednášku, sebapoznávaciu prednášku, webinár Otázky a odpovede o práci VA a zdieľanie s Gabi.

Súčasťou členstva je aj prístup do archívu klubu a k záznamom z 1. konferencie pre VA 2023.

Mesačné členstvo v Klube pre VA

Klub pre virtuálne asistentky je podporný priestor, kde pre vás raz mesačne pripravujeme odbornú prednášku, sebapoznávaciu prednášku, webinár Otázky a odpovede o práci VA a zdieľanie s Gabi.

Súčasťou členstva je aj prístup do archívu klubu a k záznamom z 1. konferencie pre VA 2023.

NÁVRH ZMLUVY 

spĺňa všetko, čo potrebujete

Zmluvu vypracovala advokátka a bola vytvorená na základe požiadaviek VA a pokrýva všetky právne požiadavky.

Zmluva je vypracovaná tak, aby pokrývala všetky oblasti a možné situácie, ktoré si môže chcieť VA a jej klient v zmluve ošetriť.

Zároveň je flexibilná a je možné si ju prispôsobiť podľa vlastných potrieb a požiadaviek pre spoluprácu s klientom.

Objednávka

Návrhu zmluvy pre virtuálnu asistentku

FAQ

Prečo potrebujem mať uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb s mojím klientom?

Takáto zmluva poskytuje jasný rámec pre spoluprácu medzi VA a jej klientom. Definuje nielen práva a povinnosti, ale aj očakávania oboch zmluvných strán. Vďaka tomu sa môže predchádzať nedorozumeniam a konfliktom v budúcnosti, keďže obidve strany budú vedieť, čo sa od nich očakáva. Písomná zmluva tak poskytuje ochranu pre obidve zmluvné strany.

Je táto zmluva aj právne platná?

Návrh zmluvy pre spoluprácu VA s klientom vypracovala advokátka. Obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti a pokrýva všetky právne požiadavky pre takúto spoluprácu.

Môžem upraviť obsah zmluvy podľa svojich potrieb?

Áno, tento návrh zmluvy je navrhnutý tak, aby bol flexibilný a prispôsobiteľný. Môžete si ho upraviť v súlade s vašimi konkrétnymi požiadavkami.

Budem vedieť s týmto návrhom zmluvy pracovať, aj keď nemám právnické vzdelanie?

Áno, pri vypracovaní tohto návrhu boli zohľadnené aj tieto skutočnosti. Okrem samotného textu zmluvy je návrh doplnený o praktické vysvetľujúce komentáre, ktoré vám pomôžu porozumieť jednotlivým ustanoveniam. Komentáre poskytujú jasné a zrozumiteľné vysvetlenia, čo vám umožní efektívne prispôsobiť zmluvu vašim konkrétnym požiadavkám a potrebám.

Ak mám viacero klientov, resp. virtuálnych asistentiek, môže táto zmluva slúžiť pre všetky spolupráce?

Áno, samozrejme. Tento návrh môže byť použitý aj pre viac vašich spoluprác. Stačí ho len vždy prispôsobiť konkrétnym požiadavkám každej spolupráce.